Hobbyshop Nellie Snellen

Welkom

Nederlands English Deutsch Français Español
Artikel 1 Definities en toepasselijke voorwaar- den

1.1. In deze Algemene Voorwaarden (verder: "Voorwaarden") van Hobbyshop Nellie Snellen B.V. (hierna: "Nellie Snellen") gelden de volgende defi- nities:

 • 1. Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die van Nellie Snellen aanbiedingen ontvangt of met Nellie Snellen overeenkomsten sluit.
 • 2. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Nellie Snellen en de Klant tot stand komt, zoals onder meer koopovereenkomsten en/of over- eenkomsten van aanneming, opdracht en/of combinaties van deze overeenkomsten alsmede alle wijzigingen en aanvullingen daarop en alle rechtshandelingen ter uitvoering van de Over- eenkomst.
 • 3. Directe Schade: zaakschade aan door Nellie Snellen ontworpen, verkochte, geleverde en/of bewerkte, verhuurde, onderhouden, ge(de)mon- teerde, getransporteerde, geïnstalleerde, gere- pareerde of herstelde zaken, inclusief onderde- len en/of toebehoren hiervan;
 • 4. Indirecte Schade: alle schade die niet valt onder de definitie van Directe Schade, zoals onder meer gevolgschade, geleden verlies, hogere productiekosten, winstderving, letselschade, schade aan dieren, immateriële schade ("smar- tengeld"), schade als gevolg van gemiste bespa-ringen, verminderde goodwill, schade door be-drijfsstagnatie, schade als gevolg van schade- aanspraken van derden jegens de Klant, rente alsmede kosten ter voorkoming, beperking of vaststelling van schade en/of ter verkrijging van voldoening buiten rechte.
 • 5. Consument: de Klant, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die van Nellie Snellen een aanbieding ontvangt of met Nellie Snellen een Overeen- komst sluit.

1.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden deze Voorwaarden voor alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met Nellie Snellen, met name voor tussen Nellie Snellen en de Klant geslo- ten Overeenkomsten tot verkoop en levering van (onderdelen van) zaken en/of overeenkomsten van aanneming, opdracht en/of combinaties van deze overeenkomsten. In geval van een overeenkomst op afstand met een Consument prevaleert het be- paalde in artikel 15 in geval van strijdigheid tussen deze Voorwaarden en het bepaalde in artikel 15.

1.3. Afwijkingen of aanvullingen op de Voorwaar- den of een Overeenkomst behoeven uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke instemming van Nellie Snellen.

1.4. Het door de Klant vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst opgegeven adres, mag door Nellie Snellen als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de Klant worden gehan- teerd, totdat de Klant schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

1.5. De Klant is niet bevoegd om zonder vooraf- gaande schriftelijke toestemming van Nellie Snellen het centrum van de voornaamste belangen in de zin van de Europese Insolventieverordening te ver- plaatsen.

Artikel 2 Aanbieding; totstandkoming en in- houd Overeenkomst; intellectuele en industri- ele eigendomsrechten

2.1. Tenzij de aanbieding uitdrukkelijk een geldig- heidsduur vermeldt, is een aanbieding van Nellie Snellen geheel vrijblijvend en komt een Overeen- komst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging door Nellie Snellen (waaronder begrepen een be- vestiging per e-mail), of indien Nellie Snellen uit- voering aan een Overeenkomst geeft. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de Klant, heeft Nellie Snellen het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2. De bij een aanbieding door Nellie Snellen ver- strekte ontwerpen, afbeeldingen, logo's, instructies, handleidingen, (werk)tekeningen, maten, techni- sche specificaties alsmede de overige documenta- tie, zijn informatief en geven slechts een algemene weergave.

2.3. Indien de Klant bij Nellie Snellen mondeling of per telefoon, e-mail of fax een bestelling plaatst of een opdracht verstrekt, wordt de inhoud van de Overeenkomst volledig bewezen door middel van de aan de hand van deze bestelling/opdracht door Nellie Snellen aan de Klant verstrekte opdrachtbe- vestiging, tenzij de Klant onmiddellijk na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk zijn bezwa- ren tegen deze opdrachtbevestiging kenbaar maakt.

2.4. Alle bestellingen, orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of werkne- mers opgenomen, binden Nellie Snellen niet eerder dan nadat deze door Nellie Snellen schriftelijk/per e-mail zijn bevestigd.

2.5. Afwijkingen in lengte, breedte, dikte, opper- vlakte of kleurstelling binnen de in de branche gebruikelijke toleranties, worden uitdrukkelijk door Nellie Snellen voorbehouden.

2.6. Alle rechten van industriële en intellectuele ei- gendom op krachtens de Overeenkomst door Nellie Snellen ontwikkelde, ontworpen of ter beschikking gestelde producten, (werk- en constructie)tekenin- gen, afbeeldingen, technische specificaties, pro- grammatuur, ontwerpen, logo's, beeldmerken, huisstijlen etc. berusten uitsluitend bij Nellie Snel- len. Tenzij uitdrukkelijk anders in de Overeenkomst is overeengekomen, verkrijgt de Klant op grond van de Overeenkomst uitsluitend een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht. Het is de Klant verboden het gebruiksrecht aan een derde te verpanden, te verhuren, te sublicentiëren of an- derszins te bezwaren. Ieder ander of verdergaand recht van de Klant op gebruik of verveelvoudiging is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.7. Informatie die de Klant op grond van de aan- bieding van Nellie Snellen of op grond van een met Nellie Snellen gesloten Overeenkomst heeft ont- vangen, mag de Klant, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Nellie Snellen, niet aan derden bekend verstrekken of in gebruik geven en mag door de Klant uitsluitend binnen het kader van het tot stand brengen en uit- voeren van de Overeenkomst worden gebruikt en/of worden verveelvoudigd. Komt geen Overeen- komst tot stand dan zal Klant op eerste verzoek van Nellie Snellen de informatiedragers en eventu- ele kopieën daarvan, inclusief de offerte, terstond aan Nellie Snellen overdragen.

Artikel 3 Prijzen

3.1. Alle door Nellie Snellen genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere ver- plichtingen/heffingen (zoals verwijderingsbijdragen* en milieuheffingen), transport- en verzendkosten en belastingen.

3.2. Indien de kostprijsfactoren van de bestelde za- ken, waaronder de kosten van grondstoffen, (hulp)materialen, hulpmiddelen, onderdelen, koer- sen, lonen, belastingen, rechten, lasten, transport- en verzenkosten, brandstof, tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en de datum van levering een verhoging ondergaan, is Nellie Snellen gerechtigd haar prijzen dienovereen- komstig te verhogen. Deze bepaling is niet van toe- passing op de Consument indien de verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 4 Betalingen

4.1 Indien tussen Nellie Snellen en de Klant uit- drukkelijk is overeengekomen dat betaling kan plaatsvinden na ontvangst van de goederen en de daarop betrekking hebbende factuur, zal de beta- ling van de factuur van Nellie Snellen dienen te ge- schieden binnen dertig (30) dagen na factuurda- tum, tenzij schriftelijk/per e-mail anders is over- eengekomen. De betaling zal – tenzij door Nellie Snellen anders aangegeven op de factuur – dienen te geschieden in Nederland, en wel op een door Nellie Snellen aangehouden bankrekening bij een (vestiging van een) in Nederland gevestigde bank.

4.2 In alle andere gevallen heeft de Klant de moge- lijkheid om voor de betaling te kiezen uit de vol- gende mogelijkheden:

 • iDeal;
 • vooraf overmaken per bank;
 • PayPal;
 • Creditcards: Visa, Maestro, Mastercard; * Mr. Cash Bankcontact (België);
 • Giropay (Duitsland);
 • Sofort Überweisung (Duitsland);
 • betaling na ontvangst (via Multifactor; alleen voor bestellingen vanuit Nederland, voor Consumenten ouder dan 18 jaar en met een minimale order- waarde van € 20,00 en een maximale orderwaarde van € 300,00);

Nellie Snellen kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of beperken.

4.3. Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van der- gelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de Klant, is voldaan.

4.4. In het geval voor een betaalwijze wordt geko- zen met een creditcard dan zijn hierop de voor- waarden van de betreffende kaartuitgever van toe- passing. Nellie Snellen is geen partij in de relatie tussen de Afnemer en de kaartuitgever.

4.5. In geval van niet-tijdige betaling is Nellie Snel- len bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de beta- lingsverplichtingen volledig is nagekomen, de beta- ling van verschuldigde rente ex lid 10 en kosten daaronder begrepen.

4.6. Indien de Klant in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1, is de Klant gehouden alle door Nellie Snellen gemaakte buitengerechtelijke kosten conform de in het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn reke-4.1 ning te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kos- ten dan de krachtens de wet te begroten proces- kosten alsmede eventuele kosten van een faillisse- mentsaanvraag.

4.7. Het risico voor de (on)juistheid van elektroni- sche transmissies alsmede verminking van het elektronische verkeer komt volledig voor rekening van de Klant.

4.8. De Klant kan zich jegens Nellie Snellen niet be- roepen op opschorting en/of verrekening. Deze be- paling is niet van toepassing op Consumenten in- dien de Consument voldoet aan de voor verreke- ning of opschorting in de wet gestelde vereisten.

4.9. Bij niet tijdige betaling door de Klant van het door hem verschuldigde of na het verstrijken van de in lid 1 genoemde betalingstermijn, is het fac- tuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De Klant is op dat moment, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

4.10. Nadat de Klant in verzuim is komen te verke- ren is Nellie Snellen bevoegd de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag vanaf de dag waarop de Klant in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening. Consumenten zijn vanaf de dag van verzuim de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd.

4.11. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kos- ten, vervolgens van de rente en vervolgens van op- eisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.12. In geval van een faillissements(aanvraag), (aanvraag tot) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Klant, een (aan- vraag tot) toelating tot een wettelijke schuldsane- ringsregeling of ondercuratelestelling van de Klant, is de Klant zonder dat een ingebrekestelling is ver- eist, van rechtswege in verzuim.

Artikel 5 Levertijden, levering in gedeelten

5.1. De door Nellie Snellen opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschou- wen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk an- ders is overeengekomen.

5.2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende onderge- schikten van Nellie Snellen, kan de Klant bij een overschrijding van de levertijd tot veertien dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschre- den met meer dan veertien dagen, dient de Klant Nellie Snellen schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de Klant Nellie Snellen een redelijke termijn voor de nakoming te geven.

5.3. De Consument dient Nellie Snellen bij een overschrijding van de levertijd schriftelijk in ge- breke te stellen en een redelijke termijn voor de nakoming te geven. Lid 2 is op de Consument voor het overige niet van toepassing.

5.4. De levertijd begint op de dag waarop door de Klant een schriftelijke bevestiging/bevestiging per e-mail van het ontstaan van de Overeenkomst van Nellie Snellen is ontvangen, echter niet eerder dan nadat de Klant heeft voldaan aan alle eventuele bij- zonderheden, verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst die eerst door de Klant tot stand moeten worden gebracht.

5.5. Nellie Snellen is bevoegd om in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, die niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor na- levering genoteerd; de Klant wordt daarvan schrif- telijk/per e-mail door Nellie Snellen in kennis ge- steld.

Artikel 6 Levering en afname, overgang van risico en retourneren

6.1. Nellie Snellen levert, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, af magazijn – "ex works" – conform Incoterms (meest recente versie), waarbij vanaf het moment dat de zaken de onderne- ming/magazijn van Nellie Snellen verlaten het ri- sico van de te leveren zaken op de Klant overgaat, tenzij schriftelijk/per e-mail anders overeengeko- men of tenzij dwingendrechtelijke bepalingen an- ders bepalen.

6.2. Nellie Snellen kan voor de verzending van de te leveren zaken verzendkosten in rekening bren- gen.

6.3. Behoudens het bepaalde in artikel 9 (Onder- zoeks- en klachtplicht) is de Klant te allen tijde ver- plicht tot afname. Indien de Klant weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de kosten van het re- tourneren, opslag, stalling, verzekering of noodza- kelijke kosten tot conservering of behoud voor re- kening van de Klant. Voornoemde kosten alsmede de volledige koopprijs en/of kosten van onder- houds-, herstel,- reparatie-, installatie-, (de)mon- tage- en/of bewerkingswerkzaamheden zijn direct opeisbaar, onverminderd het recht van Nellie Snel- len om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.

6.4. Retourzendingen na afname zijn alleen toege- staan, indien Nellie Snellen de Klant daartoe uit- drukkelijk en voorafgaand aan het retourneren schriftelijk/per e-mail toestemming heeft verleend. Retourzendingen geschieden voor rekening en ri- sico van de Klant.

6.5. Zaken die door de Klant aan Nellie Snellen ter beschikking worden gesteld voor het uitvoeren van onderhouds-, herstel,- reparatie-, (de)montage- en/of bewerkingswerkzaamheden zullen tijdens de periode dat deze zaken bij Nellie Snellen blijven ge- heel voor risico zijn van de Klant. De Klant is ver- antwoordelijk voor het adequaat verzekeren van de zaken tegen diefstal, verlies, brand en beschadi- ging.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1. De door Nellie Snellen geleverde zaken blijven eigendom van Nellie Snellen totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met Nellie Snel- len gesloten Overeenkomsten is nagekomen:

 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot gele- verde of te leveren zaken;
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krach- tens Overeenkomst door Nellie Snellen verrichte

of te verrichten werkzaamheden (zoals reparaties);

 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming
 • door de Klant van (een) met Nellie Snellen ge- sloten Overeenkomst(en).

7.2. Door Nellie Snellen geleverde zaken die krach- tens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale be- drijfsuitoefening worden doorverkocht. De Klant is niet bevoegd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander gebruiks- of zekerheidsrecht op te vestigen. Artikel 16 is voor zover vereist op het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

7.3. Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zijn ver- plichtingen niet zal nakomen, is Nellie Snellen ge- rechtigd om de geleverde zaken (waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust) bij de Klant of bij derden die deze zaken voor de Klant houden weg te (doen) halen. De Klant is verplicht hierbij alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door hem aan Nellie Snellen verschuldigde.

7.4. Indien derden enig recht op de onder eigen- domsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of (bijvoorbeeld door beslaglegging) willen doen gelden, is de Klant verplicht Nellie Snellen hiervan onmiddellijk schriftelijk/per e-mail op de hoogte te stellen.

7.5. De Klant verplicht zich:

 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen breuk, beschadiging, brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan Nellie Snellen ter inzage te geven;
 • alle aanspraken van de Klant op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbe- houd geleverde zaken op eerste verzoek van Nellie Snellen aan Nellie Snellen te verpanden als bedoeld in artikel 3:239 BW;
 • de vorderingen die de Klant verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigen- domsvoorbehoud door Nellie Snellen geleverde zaken op eerste verzoek van Nellie Snellen aan Nellie Snellen te verpanden als bedoeld in artikel 3:239 BW;

7.6. Indien de overeenkomst betrekking heeft op door Nellie Snellen te leveren zaken aan een in Duitsland gevestigde Klant, gelden – onder over- eenkomstige toepassing van het in leden 1 tot en met 5 van dit artikel bepaalde – tevens de vol- gende bepalingen:

 • de goederenrechtelijke gevolgen van het ei- gendomsvoorbehoud worden beheerst door Duits recht;
 • de door Nellie Snellen geleverde zaken blij- ven –naast de in lid 1 van dit artikel ge- noemde gevallen – tevens eigendom van Nellie Snellen totdat de Klant alle bestaande en toekomstige vorderingen – uit welke hoofde dan ook – integraal aan Nellie Snel- len heeft voldaan, vermeerderd met rente en kosten;
 • in geval van be- of verwerking/montage van de door Nellie Snellen geleverde zaken, wordt de Klant geen eigenaar van de nieuwe zaak, doch wordt deze be- of verwer- king/montage geacht voor Nellie Snellen te geschieden, zonder dat hieruit verplichtingen voor Nellie Snellen voortvloeien;
 • indien de door Nellie Snellen geleverde za- ken bestanddeel worden van een andere zaak, of in geval van vermenging van de door Nellie Snellen geleverde zaken met an- dere zaken, wordt Nellie Snellen mede-eige- naar van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de door Nellie Snellen geleverde zaken tot de factuur- waarde van de andere zaken. Voor het geval eigendomsrechten van Nellie Snellen als ge- volg van natrekking of vermenging zouden komen te vervallen, draagt de Klant bij de- zen reeds nu voor alsdan haar (aandeel in de) eigendom van de nieuw ontstane zaak aan Nellie Snellen over.

Artikel 8 Garantiebepalingen

8.1. Met inachtneming van eventueel toepasselijke dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, verleent Nellie Snellen – indien en voor zover is voldaan aan deze garantiebepalingen – op verkochte en gele- verde zaken een garantie voor materiaal- en/of constructiefouten gelijk aan de garantie(voorwaar- den) van de fabrikant of importeur van deze zaken. Op door Nellie Snellen uitgevoerde werkzaamhe- den, zoals onderhouds-, herstel,- reparatie-, (de)montage- en/of bewerkingswerkzaamheden, geldt een garantietermijn van drie maanden.

8.2. De in het vorige lid bedoelde garantie is be- perkt tot het – naar keuze van Nellie Snellen – kos- teloos vervangen van de zaak of het kosteloos her- stellen van de zaak of het onderdeel. Zaken of on- derdelen die worden vervangen, worden vervangen door of hersteld met identieke of vergelijkbare nieuwe zaken/onderdelen.

8.3. In de garantie zijn de arbeidsuren van (mede- werkers van) Nellie Snellen alsmede de kosten van verpakking en van de verzending door Nellie Snel- len naar de Klant begrepen.

8.4. Het is de Klant – op straffe van verval van elke aanspraak – niet toegestaan zelf of door derden herstel-, onderhouds-, reparatie-, (de)montage- en/of bewerkingswerkzaamheden aan door Nellie Snellen geleverde zaken te (laten) verrichten.

8.5. De garantie geldt niet voor:

 • normale slijtage;
 • slijtage als gevolg van weersomstandigheden of

-invloeden;

 • door Nellie Snellen als tweedehands of als gebruikt verkochte zaken;
 • verbruiksmaterialen;
 • geringe afwijkingen die voor de functionaliteit van de zaak niet van belang zijn;
 • afwijkingen in lengte, breedte, dikte, oppervlakte of kleurstelling binnen de in de branche gebruikelijke toleranties;
 • gebreken als gevolg van onjuist of onoordeelkundig gebruik;
 • gebreken als gevolg van verwaarlozing of gebrek aan of ondeugdelijk onderhoud;
 • gebreken als gevolg van door de Klant zelf of door derden verrichte herstel-, onderhouds-, re- paratie-, (de)montage- en/of bewerkingswerk- zaamheden;
 • gebruik en/of (de)montage in strijd met de ge- bruiksaanwijzing/documentatie/instructies;

8.6. Garantiegevallen leiden niet tot een vernieu- wing en/of verlenging van de oorspronkelijke ga- rantietermijn.

8.7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen defecte zaken te worden aangeboden voor- zien van een begeleidend schrijven met daarin ver- meld de klacht(en), naam van de contactpersoon, zijn/haar telefoonnummer, diens correspondentie- adres en alle noodzakelijke toebehoren voor de re- paratie. Indien de zaken binnen de garantieperiode worden teruggestuurd, dient tevens een kopie van het garantiebewijs, een kopie van de factuur en/of de vrachtbrief/pakbon te worden meegestuurd.

8.8. Bij de uitvoering van de werkzaamheden gaat Nellie Snellen uit van de klachten zoals beschreven in het begeleidend schrijven van de Klant. Nellie Snellen kan in ieder geval niet tot meer gehouden worden dan in deze beschrijving vermeld staat.

Artikel 9 Onderzoeks- en klachtplicht

9.1. De Klant is verplicht de zaken na aankomst op de plaats van bestemming nauwkeurig te (doen) onderzoeken. Eventuele klachten over verschillen in hoeveelheid tussen de afgeleverde zaken en de daarvoor op de ontvangstbevestiging/vracht- brief/pakbon of factuur gegeven beschrijving als- mede over uiterlijk zichtbare gebreken en afwijkin- gen in lengte, breedte, dikte, oppervlakte of kleur- stelling buiten de in de branche gebruikelijke tole- ranties, dienen terstond na ontvangst aan Nellie Snellen of, in voorkomend geval, de transporteur kenbaar gemaakt te worden, op straffe van verval van rechten. Eventuele klachten over niet onmid- dellijk zichtbare gebreken dienen binnen acht da- gen na aankomst op de plaats van bestemming door de Klant (en door de Consument binnen be- kwame tijd in de zin van artikel 7:23 lid 1 BW) schriftelijk/per e-mail aan Nellie Snellen te worden kenbaar gemaakt, zulks evenzeer op straffe van verval van rechten en alles onverminderd het be- paalde in artikel 8 van de Voorwaarden.

9.2. De Klant zal Nellie Snellen alle medewerking verlenen die nodig is teneinde de gegrondheid van de klacht te (doen) controleren. Hieronder valt het Nellie Snellen in de gelegenheid stellen het goed en/of het gebruik van de zaken ter plaatse te (doen) controleren.

9.3. Klachten geven de Klant niet het recht om (een deel van) de betaling op te schorten; ook ver- rekening door de Klant met een mogelijke tegen- vordering wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Deze be- paling is niet van toepassing op Consumenten in- dien en voor zover de Consument voldoet aan de in de wet aan een beroep op opschorting of verreke- ning gestelde eisen.

9.4. Klachten zullen niet in behandeling worden ge- nomen, indien blijkt dat door de Klant en/of derden aan de geleverde zaken wijzigingen zijn aange- bracht dan wel dat deze zelf of door derden zijn ge- repareerd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid voor Directe en Indirecte Schade

10.1. Voor alle Directe Schade van de Klant, zoals omschreven in artikel I lid 1, veroorzaakt door een aan Nellie Snellen toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de Overeenkomst, is de aansprake- lijkheid van Nellie Snellen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprake- lijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepa- lingen, beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de door Nellie Snellen verkochte en gele- verde zaken (exclusief BTW). Indien de Overeen- komst met de Klant hoofdzakelijk een duurovereen- komst is, wordt de voor de overeenkomst bedon- gen prijs, zoals bedoeld in de vorige zin, gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) be- dongen voor één jaar.

10.2. Voor alle Indirecte Schade, zoals omschreven in artikel I lid 1, is Nellie Snellen, behoudens in ge- val van opzet of bewuste roekeloosheid van de di- rectie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechte- lijke bepalingen, niet aansprakelijk.

10.3. Indien de rechter mocht oordelen dat Nellie Snellen geen beroep toekomt op de beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid zoals vermeld in leden 1 en 2 van dit artikel, is de totale aansprake- lijkheid van Nellie Snellen voor Directe en Indirecte Schade beperkt tot maximaal het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Nellie Snellen voor het voorval in kwestie wordt uitgekeerd (ver- meerderd met het eigen risico) en, bij gebreke van een aansprakelijkheidsverzekering of bij gebreke van dekking onder de polis van aansprakelijkheids- verzekering, in elk geval tot maximaal een bedrag van € 5.000,00.

10.4. De aansprakelijkheid van Nellie Snellen we- gens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen al- leen indien de Klant Nellie Snellen onverwijld en deugdelijk schriftelijk/per e-mail in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Nellie Snellen ook ná die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebreke- stelling dient een zo volledig en gedetailleerd mo- gelijke omschrijving van de tekortkoming te bevat- ten, zodat Nellie Snellen in staat is adequaat te re- ageren en de tekortkoming te (laten) onderzoeken.

10.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de te- kortkoming binnen bekwame tijd schriftelijk/per e- mail bij Nellie Snellen meldt.

Artikel 11 Niet toerekenbaar tekortschieten ("overmacht")

11.1. Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Nellie Snellen, kan Nellie Snel- len onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan schuld van Nellie Snellen of buiten de risico- sfeer van Nellie Snellen vallen. Oorzaken zoals be- doeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, blikseminslag, waterschade, over- stroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking, stiptheidsacties, uitsluiting, in- en invoerbelemme- ringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machi- nes of computers, computervirussen, onbereikbaar- heid of beschadiging van (al dan niet extern) opge- slagen gegevens of bestanden, storingen in de le- vering van gas, water- en elektriciteit, storingen in datanetwerken, telecommunicatiefaciliteiten of in- ternet, vervoers- en verkeersproblemen alsmede de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie Nellie Snellen materialen, onderde- len en/of grondstoffen voor de uitvoering van de Overeenkomst moet betrekken.

11.2. In geval van een niet toerekenbare tekortko- ming in de nakoming van de Overeenkomst door de Klant is Nellie Snellen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 12 Wijziging voorwaarden

12.1. Deze Voorwaarden kunnen door een enkele mededeling van Nellie Snellen aan de Klant worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen dertig dagen na mededeling gelden de gewijzigde Voor- waarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.

12.2. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beant- woordt aan de strekking van de nietige of vernie- tigde bepaling. Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de Voorwaarden behouden onver- minderd hun geldigheid, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten.

Artikel 13 Verjaring

Tenzij in deze Voorwaarden anders bepaald en ten- zij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten, verjaren vorderingsrechten van de Klant uiterlijk na één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 14 Overeenkomsten met Consumenten

Indien de Klant een Consument is, gelden de bepa- lingen van deze Voorwaarden niet voor zover zij binnen het bereik vallen van artikel 6:236 BW.

Artikel 15 Verkoop op afstand met Consumen- ten

15.1. Bij de koop van zaken per telefoon, fax, e-mail of via de webshop van Nellie Snellen heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedu- rende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de zaak door de Consu- ment.

15.2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de zaken en de verpak- king. De Consument zal de zaken uitsluitend uit- pakken of gebruiken indien en voor zover dat no- dig is om te kunnen beoordelen of hij de zaken wenst te behouden. Indien de Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de zaken met alle geleverde toebehoren in de origi- nele staat en - indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan Nellie Snellen re- tourneren, conform de door Nellie Snellen ver- strekte redelijke en duidelijke instructies.

15.3. De Consument is bij ontbinding van de Overeenkomst verplicht om de betreffende pro- ducten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de Consument ken- baar maakt gebruik te willen maken van zijn her- roepingsrecht op de door Nellie Snellen aangege- ven methode. Kosten in geval van herroeping/terugbetaling 15.4. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kos- ten van terugzending voor zijn rekening.

15.5. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Nellie Snellen dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na her- roeping, terugbetalen. Hiervoor geldt wel de Herroepingsrecht voorwaarde dat de zaken reeds in goede staat te- rug ontvangen zijn door Nellie Snellen.

Uitsluiting herroepingsrecht

15.6 Nellie Snellen sluit het herroepingsrecht van de Consument uit voor zaken die door Nellie Snellen op verzoek van de Consument zijn ont- worpen en/of geproduceerd en tot stand zijn ge- bracht overeenkomstig specificaties van de Con- sument (waaronder maatvoering, kleur en/of voorzien van klantspecifieke informatie).

Artikel 16 Cessie- en verpandingsverbod; ver- bod overdracht rechten en verplichtingen

16.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestem- ming van Nellie Snellen is de Klant niet bevoegd om uit Overeenkomsten met Nellie Snellen voort- vloeiende vorderingen aan een derde over te dra- gen of te verpanden.

16.2 Met het cessie- en verpandingsverbod in lid 1 van dit artikel wordt uitdrukkelijk goederenrechte- lijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW be- oogd. Het cessie- en verpandingsverbod heeft der- halve ook derdenwerking.

16.3 Het is de Klant evenmin toegestaan om de rechten en verplichtingen uit door de Klant met Nellie Snellen gesloten Overeenkomsten zonder schriftelijke toestemming van Nellie Snellen aan een derde over te dragen.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

17.1. Op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met Nellie Snellen is Nederlands Recht van toepas- sing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken ("Weens Koopver- drag") wordt uitgesloten.

17.2. Ten aanzien van geschillen die tussen Nellie Snellen en de Klant mochten ontstaan is uitsluitend de in de vestigingsplaats van Nellie Snellen be- voegde rechter bevoegd om hiervan kennis te ne- men, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.

web-monitoring-ok